Цели

Общи цели на проекта

Проектът представя модел на опазване и експонация на културно наследство – архитектурно строителен паметник, и създаване на условия за представяне на съвременни изкуства, чрез реставриране, обновяване и опазване на културното наследство. Той се фокусира върху исторически създадени градски културни ресурси като основа за развитието на културен туризъм.

Проектът ще представи пример за възможности за двустранни проекти с държавите-донори, поради широкото разпространение на исторически каменни мостове в Европа, нуждата им от непрекъсната реставрация и опита на страните от ЕИП в превръщането им в открити културни пространства, опит, какъвто липсва в България.

Проектът цели опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, визуализиране и документиране по иновативен начин на отоманската културна история, и създаване условия за представяне на съвременни изкуства, като част от културното многообразие. Предвижда се включване на местни жители – роми, в процеса на консервация и благоустройство на историческата територия.

Специфични цели

Проектът е насочен към реставриране на сгради от културното наследство на България, ревитализиране на изложбени пространства чрез интерактивни технологии и предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито.

Comments are closed