Целеви групи

  • Гражданското общество, в т.ч населението на гр. Свиленград – 19 548 жители;
  • Малцинства – не по-малко от 20 роми, които ще бъдат ангажирани в програма за социално включване, свързана с дейностите по благоустрояване по проекта;
  • Заинтересовани страни от развитието на културното наследство и дву-/многостранните културни отношения между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – не по-малко от 20 представители на институти, свързани с развитие и опазване и експониране на културно наследство от страните донори;
  • Изследователи, студенти, туристи, и всички търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното и историческо наследство – 3400 души;
  • Културни институти, организации с идеална цел и др. – не по малко от 5.

Comments are closed