Дейности по проекта и резултати

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Резултати: сформиране на екип от експерти за управление на проекта, създаване на условия за техническото му изпълнение и постигане на прозрачно и ефективно управление на проекта.

Дейност 2: Провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

Резултати: проведени Обществени поръчки по ЗОП за инженеринг на строително-ремонтните дейности и консервационно-реставрационните дейности, строителен надзор, ревитализиране на обекта чрез интерактивни технологии, дейности по развитие на музей на открито, информация и публичност; сключване на договори на пряко договаряне за инспекция и мониторинг на обекта, преводи и доставка на офис консумативи.

Дейност 3: Ревитализация на откритото пространство на моста

За популяризиране и създаване на атрактивност на културния обект се предвиждат дейности свързани с така наречената мапинг технология.

Резултати: изработени 3D модел на моста, мапинг с дължина 5 минути, 1 брой пирамида-холограма и апликация за смартфон.

Дейност 4: Развитие на музей на открито

Резултати: създаване на условия за устойчиво опазване и управление на Моста на Мустафа Паша като културна ценност; създаване на Експозиционнен план за музея на открито и адаптирането му към доставената инфраструктура за интерактивно представяне на дигитални експозиции; създаване на модел в умален мащаб на комплекса от исторически сгради около моста; представяне на изложбата на музея в страните донори, чрез телеконферентен мост; създаване на план за управление на моста и експозиционната му среда като културна ценност.

Дейност 5: Информация и публичност

С цел повишаване на прозрачността и информираността на гражданите и медиите при изпълнението на проекта и даване на видимост на използването на ФМ на ЕИП 2009-2014, се предвидени мерки за информация и публичност.

Резултати: създаване на условия за информираност на жителите на Свиленград и заинтересовани страни от страните донори чрез организирането на две пресконференции, осем публикации в медиите; две хиляди информационни и четири хиляди броя рекламни брошури, създаване на лого на моста, изработване и монтиране на два броя информационни табели и два броя билборда, създаване и поддръжка на уебсайт на проекта.

Дейност 6: Реставрация, консервация и експониране на сводест мост на Мустафа Паша в град Свиленград

Реставрационно консервационните работи по моста са основен елемент от проекта.

резултати – извършване на реставрация, консервация и експониране на сводест мост на Мустафа паша – Свиленград, съгласно работен проект.

Comments are closed